Hoe is de Energiecoöperatie duurzaam Assen U.A. georganiseerd?
Een coöperatie is een ledenvereniging. In 2018 heeft de Algemene Ledenvergadering de statuten aangepast. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen (stichting, vereniging, bedrijf, overheidsorganen) kunnen nu lid worden. De afkorting U.A. achter de naam van onze coöperatie staat voor ‘Uitgesloten Aansprakelijkheid’. Dat betekent dat de leden niet opdraaien voor eventuele schulden.

Een coöperatie heeft het behartigen van de belangen van de leden als doel. Onze coöperatie is gericht op de energietransitie in de ruimste zin van het woord. Wij zullen daarom initiatieven op dat gebied van leden of groepen van leden ondersteunen. Leden betalen een contributie die jaarlijks wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Klanten van ons energiebedrijf ‘EnergieVanOns’ die wonen in Assen en omstreken, hoeven geen contributie te betalen. Zij worden automatisch lid, behalve als zij kiezen voor een andere coöperatie.

De bestuursleden van de coöperatie worden voor een periode van vier jaar benoemd door de Raad van Commissarissen, die ook zorgt voor het toezicht. Bestuursleden zijn onbeperkt herbenoembaar. Het bestuur bestaat uit Erik Postema (voorzitter), Tom Verloop (secretaris) en Luuk Ploeg (penningmeester).

De Algemene Ledenvergadering benoemt de leden van de Raad van Commissarissen voor een periode van drie jaar op basis van een profielschets. Zij zijn twee maal herbenoembaar. De Raad van Commissarissen bestaat uit Bram Busstra (voorzitter), Margit Akkerman en Otto Lussenburg (leden).

Energiecoöperatie duurzaam Assen is een stadscoöperatie. Dat wil zeggen dat we groter zijn dan een kleine dorpscoöperatie, waar de mensen elkaar kennen. Tot nu toe kunnen we via de Algemene Ledenvergadering de kwalitatieve inspraak van de leden voldoende garanderen. Als we blijven groeien, kan de Algemene Ledenvergadering een Ledenraad benoemen van minimaal tien en maximaal dertig leden.

De opzet van de organisatie maakt het mogelijk om een professionele organisatie te ontwikkelen met een operationeel systeem van interne controle. Nu werken we nog met vrijwilligers, maar omdat we deelnemen aan grote projecten zullen we de slag naar een professionele organisatie moeten gaan maken.