Voorstellen ledenraad

Stand van zaken


De tien leden die zich tot nu toe hebben aangemeld voor de ledenraad. zijn per 1 augustus benoemd.

Wij zijn hier erg blij mee, maar het minimum aantal is 10 leden volgens onze statuten. In deze fase van ontwikkeling van onze Energiecoöperatie streven wij naar een maximum aantal van 15 ledenraadsleden. Tot op heden hebben zich helaas nog geen vrouwelijke leden aangemeld. Wij hopen van harte dat met deze hernieuwde oproep ook vrouwelijke leden zich willen aanmelden als lid van de ledenraad. Wij gaan als tijdsbesteding uit van 3 - 4 vergaderingen per jaar.

 

Tijdens onze Algemene Ledenvergadering (ALV) van 16 januari 2020 is besloten om kandidaten te zoeken voor de in te stellen Ledenraad van minimaal 10 en maximaal 15 leden. De Ledenraad vervangt de ALV voor allerlei lopende beslissingen die nodig zijn voor een meer efficiënte en transparante bedrijfsvoering van onze coöperatie. De ALV kunnen we dan veel meer gaan gebruiken voor meer beleidsmatige en inspirerende discussies aan de hand van het jaarverslag en de jaarlijkse begroting. Uiteraard blijft de ALV het hoogste besluitvormende gremium waar ook de Ledenraad verantwoording aan aflegt.

De kandidaat-leden van de Ledenraad worden in onze eerstvolgende ALV benoemd voor een periode van 3 jaar, welke termijn twee keer kan worden verlengd (art. 13 statuten).

De Ledenraad komt minimaal twee keer per jaar bijeen, waarvan één vergadering binnen zes maanden na het einde van het boekjaar plaats zal vinden. We streven naar een maximum van vier vergaderingen per jaar. Een Ledenraadslid krijgt (nog) geen vergoeding voor zijn werkzaamheden (art.18 statuten). Eventuele reis-en verblijfkosten kunnen door het bestuur in overleg worden vergoed.

Graag nodigen wij geïnteresseerde leden uit om zich beschikbaar te stellen voor de ledenraad. Wij ontvangen samen met je kandidaatstelling graag een korte motivering/belangstelling en informatie over de beroepsmatige achtergrond, leeftijd, gender, wijk, betrokkenheid bij specifieke projecten. Zie ook de bijlage.
Context
Gedurende 2019 is Ec duurzaam Assen betrokken bij een aantal belangrijke projecten, zoals het ontwikkelen en in de toekomst exploiteren van twee grootschalige zonneparken (Assen-Zuid en Zandwinplas Ubbena). Ook is een tweede Postcoderoosproject ontwikkeld in Assen-Zuid (Zonnemaat I) en zijn wij gaan samenwerken met de Rabobank.
Met het ondertekenen van het landelijke Klimaatakkoord en de ontwikkeling van de Regionale Energie Strategie (RES) zullen wij effectief onze kansen moeten gaan benutten om een lokale coöperatieve aanpak te realiseren van deze energietransitie.

Profielschets leden Ledenraad
De Ledenraad zal in de toekomst zelf een profielschets moeten opstellen. Het is de taak van de ALV om te zorgen dat de Ledenraad een afspiegeling is van de leden.

Het bestuur en de RvC denken dat de ALV voor een gemengde samenstelling rekening zou kunnen houden met de volgende criteria:
- variatie in beroepsmatige achtergrond (bv. technisch, administratief, juridisch, ruimtelijk, etc.)
- verdeling in gender en leeftijd
- geografische verdeling over de stad (dit is mogelijk van belang bij de wijkaanpak die de gemeente moet ontwikkelen)
- betrokkenheid bij opwekprojecten (bv. postcoderoos, zonnepark, enz.)
- vertegenwoordiging klantgroepen (particulier, MKB, Vereniging of Stichting en grootbedrijf)
- samenwerkingsprojecten op buurt- of bedrijfspark niveau.

Op een Ledenraadslid kunnen meerdere criteria van toepassing zijn.
[huge_it_forms id="27"]